Advokatfirman Frank Thorstensson

 Välkommen till
Advokatfirman Frank Thorstensson

Erfaren hjälp med många år i branschen
Vi har vår bas i skåne

Med fokus på skåne regionen är vi lokalt medvetna och närvarande. Vi jobbar över hela Sverige

Behöver du hjälp? Kontakta oss

OMRÅDEN

Vi specialiserar oss inom följande

Advokatfirman åtar sig uppdrag som offentlig/privat försvarare (även inom ekonomisk brottslighet), målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt biträde i tvångsvårdsmål. Därutöver offentligt biträde/privat ombud inom migrationsrätten samt diverse uppdrag inom familjerätt.

Om du undrar något om vad vi erbjuder för tjänster kontakta oss görnaOm du undrar något om vad vi erbjuder för tjänster kontakta oss görna

BROTTMÅL

Advokatfirman åtar sig uppdrag som försvarare inklusive EKO-mål och privata uppdrag, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Advokatfirman har lång erfarenhet av brottmål och erbjuder hjälp både till brottsoffer och brottsmisstänkta. 

SOCIALRÄTT (LVU, LVM, LPT, LRV)

Så kallade tvångsmål handläggs av förvaltningsrätten som första instans. Du har rätt att biträdas av ett offentligt biträde om du eller ditt barn är föremål för tvångsinsatser. Advokatfirman har gedigen erfarenhet av att bistå klienter i denna typ av ärenden.

FAMILJERÄTT

Advokatfirman åtar sig uppdrag inom ekonomisk familjerätt (bodelningar). Även som ombud rörande vårdnad, boende och umgänge med barn har firman gedigen erfarenhet av. Du kan få hjälp med processkostnaderna av ditt rättsskydd, det vill säga genom ditt försäkringsbolag eller av rättshjälpslagen. Advokatfirman kan hjälpa dig med ansökan om rättsskyddet, men även ansökan om rättshjälp.

MIGRATIONSRÄTT OCH FÖRVARS- OCH SÄKERHETSÄRENDEN MM

Om du behöver hjälp under asylprocessen har du oftast rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att t ex asylansökan och att kommunicera med Migrationsverket. Det offentliga biträdet är även med på utredningar samt bistår med juridisk information som du är i behov av. Advokatfirman har gedigen och bred erfarenhet av att arbeta med såväl vuxna asylsökande som med ensamkommande barn. Migrationsverket betalar kostnaden för ditt offentliga biträde.

Advokatfirman har även mångårig erfarenhet av förvars- och säkerhetsärenden. Du har rätt att önska en valfri advokat som skall bistå dig i dessa frågor. Det är viktigt att den du väljer har lång erfarenhet av alla aspekter inom migrationsområdet för att kunna bistå dig fullt ut.

Advokatfirman kan även hjälpa dig i ärenden om anknytnings- och arbetstillstånd.

Även ärenden inom Dublinförordningen har firman lång erfarenhet av.

 learn more

OFFENTLIG FÖRSVARARE
(FÖRSVARSADVOKAT)

En offentlig försvarare (försvarsadvokat) är en advokat som utses av domstol till den som är misstänkt för ett brott, för vilket fängelse ingår i straffskalan. För brott som ger lindrigare straff kan en offentlig försvarare bara utses om det finns särskilda skäl.

Om du är misstänkt för ett brott och har rätt till en offentlig försvarare har du rätt att själv välja vilken advokat som ska företräda dig, både under tiden som polis och åklagare utreder brottet och under rättegången. Så länge det inte finns särskilda skäl emot det så kommer domstolen att utse den advokat du har valt.

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten. Blir du frikänd behöver pengarna inte återbetalas, men blir du dömd för brottet kan du bli skyldig att betala tillbaka försvararens ersättning till staten, helt eller delvis, beroende på din inkomst.
Har du inte rätt till en offentlig försvarare kan du själv anlita en advokat som privat försvarare. Du får då själv stå för denna kostnad, men vid en frikännande dom kan du ansöka om att få ersättning från staten för kostnaderna för försvaret.

 learn more

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägande är den som har blivit utsatt för eller har lidit skada av ett brott. Ett målsägandebiträde är vanligen en advokat eller biträdande jurist vid en advokatbyrå, som har till uppgift att tillvarata målsägandens intressen och vara till hjälp och stöd under förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdets uppgift är även att hjälpa dig med att begära skadestånd om du som målsägande har blivit utsatt för kränkning och psykisk/fysiskt lidande (sveda och värk), och skadestånd för ekonomisk skada som t ex förstörd/förlorad egendom samt förlorad arbetsinkomst. Du som brottsoffer har rätt att själv välja vem du vill ha som målsägandebiträde. 

 learn more

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Om det finns anledning att tro att ett barn under 18 år har blivit utsatt för brott, kan en särskild företrädare i vissa fall utses av tingsrätten. En särskild företrädare ska förordnas av tingsrätten om det finns anledning att anta att barnet blivit utsatt för brott som kan leda till fängelse och den misstänkte är barnets vårdnadshavare. Det kan också handla om att den misstänkte har ett sådant förhållande till vårdnadshavaren att det kan befaras att vårdnadshavaren inte kan tillvarata barnets rätt. Detta kan framförallt bli aktuellt om vårdnadshavaren är gift eller sambo med den misstänkte. Genom förordnandet får den särskilda företrädaren (advokaten eller juristen) i uppdrag från domstolen att i vissa delar överta vårdnadshavarens ansvar i brottmålet.

 learn more
KONTAKTINFORMATION

Arbetar med brottmål som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt och ekonomisk familjerätt.

Frank Thorstensson

UTBILDNING

Juris kandidatexamen, Lunds universitet, 2004
Filosofie magisterexamen med huvudämnet Business Law vid Lunds universitet, 2004
Ekonomie magisterexamen vid Lunds universitet, 2005.

TIDIGARE

Tingsnotarie på Malmö tingsrätt samt föredragande på förvaltningsrätten. Därefter på advokatbyrå. Senast som delägare på en Malmöbyrå.

TELEFON:
010-1308001
EMAIL:
frank@advokatthorstensson.se
VÅRA KONTOR
Kontorsgemenskap med lunds advokatbyrå AB, Advokat Ylva segner ab & Advokatbyrån Tove Rolfsdotter AB

Lund

Sandgatan 4A
233 50
Lund

Hitta hit

Malmö

Södergatan 13
211 34
Malmö

Hitta hit

Sjöbo

Getinggränd 2
275 39
Sjöbo

Hitta hit